Česky

Všeobecné obchodní podmínky

1)    Úvodní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky), se vztahují na činnost agentury Abiturient Ltd, v České republice jednající prostřednictvím organizační složky, Jeřmanická 494/14, 46312 Liberec, IČ: 28735854, DIČ: CZ28735854 (dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (zákazníků), kteří objednávají služby (dále jen „objednavatel“).


Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskými a marketingovými službami.


Zhotovitel i objednavatel (dále jen „smluvní strany“) se zavazují se těmito podmínkami řídit.


Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním ve těchto podmínkách.


Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o dílo, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami. Taková objednávka je závazná a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí. Za písemnou objednávku se považuje také objednávka zaslaná nebo potvrzená elektronickou cestou nebo objednávka uskutečněná prostřednictvím webového formuláře na webstránkách zhotovitele.


 

2)    Objednávka a storno podmínky

 

Odesláním objednávky objednavatel stvrzuje svůj souhlas se všemi body těchto obchodních podmínek, včetně jejich dodatků.


Objednávka se uskuteční v moment doručení elektronického formuláře, e-mailu s objednávkou nebo jejím potvrzením, popř. telefonicky či osobně.


Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednávku do 6 hodin od jejího doručení v rámci pracovní doby. Tímto potvrzením nabývají tyto Všeobecné obchodní podmínky platnosti. Dodatečný požadavek zhotovitele na zaslání vytištěné objednávky s podpisem nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky.


V případě nedoručení objednávky z důvodu selhání komunikačních cest nenese zhotovitel odpovědnost za nedoručení nebo zpoždění objednávky či vyhotovené zakázky.


Objednávku lze bezplatně zrušit objednavatelem nejpozději do 2 hodin od odeslání u překladatelských a marketingových služeb, resp. nejpozději 14 dní před zahájením kurzu u objednávky jazykových kurzů.


U překladatelských a marketingových služeb činí storno poplatek

 U jazykových kurzů jsou storno poplatky následující: 60% z ceny při zrušení objednávky 7-14 dní před zahájením kurzu, 70% při zrušení objednávky 3-7 dní před zahájením kurzu, 90% při zrušení do 3 dnů před zahájením kurzu.


Storno objednávky se provádí telefonicky či písemně na adresu kanceláře zhotovitele.


Podrobnosti o zadání práce (požadované informace o objednavateli) naleznete v dodatku.

 

3)    Obsah a forma zakázky, autorská práva


Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nešířit ani nezveřejňovat informace, které byly zaslány objednavatelem.


Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jejíž obsah je v rozporu s ústavou, se zákony České republiky, zákony Evropské unie, Listinou základních práv a svobod či v rozporu s dobrými mravy nebo jakýmkoliv způsobem propaguje násilí, rasismus nebo rasovou intoleranci.


Zhotovitel se zavazuje vypracovávat překlad přesně, ponechávat původní přesný smysl zadaného textu, avšak vyhrazuje si právo pozměnit formu výraziva tak, aby vyhovovala stylistickým zvyklostem daného jazyka.


Zhotovitel považuje veškeré dokumenty a informace poskytnuté objednavatelem za přísně důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne žádné neoprávněné osobě.


Objednavatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být použity za účelem zaslání obchodní nabídky souvisejících služeb zhotovitele a vyjadřuje s tím svůj souhlas.


Zhotovitel se na žádost objednavatele zaslané prostřednictvím e-mailové komunikace nebo využitím odhlašovacího odkazu zavazuje odstranit osobní údaje objednavatele ze své databáze.


Zhotovitel se zavazuje při splnění výše uvedených podmínek provést objednanou práci a ve sjednané době ji dohodnutým způsobem předat objednavateli.


Zhotovitel nenese odpovědnost za vývoj počtu zákazníků ani objednávek zhotovitele a neposkytuje tuto záruku na provedené práce.


Podrobnější  informace o obsahu zakázky (účel práce, forma dodání, grafická úprava, vlastnická práva) naleznete v dodatku.

 

 

4)    Termín vyhotovení

Termín vyhotovení je smluvní a objednavatel ho uvádí ve své objednávce. Termín dodání se stává závazným v případě potvrzení objednávky zhotovitelem.


Objednavatel se zavazuje provedenou práci ve sjednaném termínu převzít a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu v dohodnutém termínu.


Podrobnější informace o termínu vyhotovení (a způsobu doručení) naleznete v upřesňujícím dodatku.

 

5)    Cena


Cena je stanovena na základě kalkulace schválené zhotovitelem.


U překladů, korektur,, tj. všech jazykových služeb písemné povahy se cena stanovuje dle počtu zdrojových slov, neboli počtu slov původního textu.


Při výpočtu ceny jazykových služeb písemné povahy se vychází z původního, zdrojového textu.


Výsledná cena může být také navýšena, pokud je kvalita zdrojového textu výrazně pod standardem, resp. obsahuje větší množství gramatických chyb, hůře čitelný, obsahuje nejasné informace, je-li psán velmi expresivním či hovorovým stylem, apod.


Objednavatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky na základě poptávky zaslané zhotoviteli.


Cena ostatních služeb je smluvní a řídí se nabídkou uveřejněnou na webových stránkách zhotovitele a/nebo cenami uvedené v oficiální cenové kalkulaci zaslané zhotovitelem.


Všechny uváděné ceny jsou konečné a jsou uváděné bez DPH dle aktuální vyšší zákonné sazby.


Podrobnosti o způsobu stanovení ceny (mechanismus stanovení ceny, skutečnosti mající vliv na kalkulaci) naleznete v dodatku.


6)    Způsob dodání a způsob platby


Způsob dodání se řídí údajem uvedeným v objednávce. Na jednu zakázku připadá právě jedno vyhotovení, není-li v objednávce uvedeno jinak.


Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení vyhotovené zakázky z důvodu výpadku elektronické sítě nebo jiných skutečností bránících doručení, které zhotovitel nemůže sám ovlivnit.


Zhotovitel se zavazuje poskytnout potvrzení o odeslání zakázky, je-li to vyžádáno objednavatelem.


Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.


Platbu uskuteční objednavatel vkladem či převodem na bankovní účet uvedený na faktuře, a to do data splatnosti uvedeného na faktuře. Zpravidla se jedná o lhůtu 10 dnů od data vystavení faktury.


Není-li doručena faktura s bankovními údaji do 30 dnů od přijetí zakázky, objednavatel neprodleně informuje zhotovitele o této skutečnosti a vyžádá si kopii faktury, nebyla-li dodána již dříve.


V okamžiku, kdy byla zakázka odeslána zhotovitelem na smluvenou adresu, bere se tento okamžik jako okamžik doručení vyhotovené zakázky.


Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.


Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit práce v případě neuhrazení faktury objednavatele zhotovitelem. Práce zhotovitel obnoví nejdříve po uhrazení všech dlužných částek objednavatelem, avšak nejpozději 2 pracovní dny po přijetí příslušných plateb. Zastavení prací nemá odkladný účinek na fakturaci služeb dle sjednaných podmínek. Zhotovitel se zavazuje vyfakturované práce dokončit neprodleně po uhrazení všech dlužných vyúčtování zhotovitelem.


Byla-li objednavateli poskytnuta sleva (např. zákaznická, za zpětnou vazbu, nebo množstevní), vyhrazuje si zhotovitel právo doúčtovat tyto slevy v následujícím vyúčtování v případě neuhrazení některého z vyúčtování zhotovitele objednavatelem.


Podrobnější informace o dodání vyhotovené práce a platbě za vyhotovenou práci (včetně toho, jak se postupuje při nezaplacení faktury) naleznete v dodatku.


7)    Reklamace


Pokud obdrží objednavatel vyhotovenou zakázku v neodpovídající kvalitě, rozsahu nebo termínu než bylo smluveno, je oprávněn tuto skutečnost ohlásit zhotoviteli neprodleně, tj. do 30 kalendářních dní od doručení zakázky.


Reklamaci je možno uplatnit osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a označen jejich výskyt, případně také návrh na řešení reklamace.


Dílo má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že bylo dílo řádně provedeno.


Zhotovitel je povinen přezkoumat důvod reklamace a zhodnotit, zda je produkt vadný. Svoje vyjádření je zhotovitel rovněž povinen patřičně odůvodnit a doložit patřičnou dokumentací.


Pokud zhotovitel svým přezkoumáním shledá, že došlo k pochybení ze strany zhotovitele, provede na vlastní náklady opravy nebo poskytne objednavateli slevu odpovídající charakteru a rozsahu vad.


Reklamaci nelze uplatnit více než jednou a nelze ji dále uplatnit na vady nebo pochybení, které byly odstraněny ve sjednaném termínu.


Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.


V případě vzniklého sporu se postupuje podle dodatku.

Hledat na webu


Menu